https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/4roky.png
https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/10/est-omne.jpg

MARTIN EŠTOČÁK – nezávislý poslanec za VMČ 7 (Šrobárova - Sibírska + Šalgovík)

Mesto

1.) Nepodporil som navrhnutý systém parkovacej politiky v Prešove
2. Návrh na vypracovanie koncepcie rozvoja športu v meste Prešov

NÁVRH NESCHVÁLILA PREŠOVSKÁ 4-ročná KOALÍCIA KDH-OĽaNO-SMER

Dňa 15.12.2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako aj 02.02.2022 som predniesol poslanecký návrh, ktorým Mestské zastupiteľstvo:
A. žiada primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú
a) o bezodkladné začatie procesu prípravy dokumentu ,,Koncepcia rozvoja športu “

S cieľom stmelenia športovej verejnosti v Prešove v súvislosti s riešením aktuálnych problémov v športe.
Jedným z bodov Koncepcie malo byť aj Financovanie športu v meste Prešov (len aby sa nepovedalo). V súčasnosti máme nejaké zastaralé podmienky Financovania športu, ale bez Koncepcie to je zlé, chaotické, bez princípov, mestského rozvoja, vízie a výhľadu. Nikdy to nemôže a nebude fungovať.
Prešovská poslanecká väčšina rozhodla, že takúto ucelenú koncepciu a riešenie z hľadiska dlhodobej vízie nechce.

Vážim si, že čo robíte pre naše deti, pre šport a pre mesto Prešov v rámci svojich aktivít, či už v regióne, či na Slovensku, či v zahraničí.  No takýmto štýlom, ktorý nám v posledných rokoch nastolilo vedenie mesta Prešov ako aj poslanci MsZ mesta Prešov sa v športe ani v žiadnej inej oblasti nepohneme a šport v meste privedieme úplne do záhuby. Na začiatku všetkého by sme si podľa mňa mali povedať, kde chceme mať šport v meste napr. o 20 rokov, aká je naša priorita.

„Vzor návrhu uznesenia“ ako poslaneckého návrhu, ako aj priložené video :
3. Návrh na navýšenie rozpočtu pre sociálne služby, šport a kultúru

15.12.2020 som na zasadnutí MsZ mesta Prešov dal –Návrh na navýšenie rozpočtu pre SOCIÁLNE SLUŽBY, ŠPORT a KULTÚRU – NÁVRH NEPREŠIEL Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov.

Prešlo navýšenie 100 000 EUR na kultúru, ale 100 000 EUR, na ŠPORT nie.

Viac informáciu vo videu:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/videos/413658089925862

4.Návrh uznesenia na transparentné výberové konania na konateľov mestských firiem v meste Prešov

Dňa 27.9.2020 som na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov predniesol Návrh uznesenia na transparentné výberové konania na konateľov mestských firiem v meste Prešov —- Návrh neprešiel. Koalícia KDH-OĽaNO-SMER nebola ZA.

Viac informáciu tu:

https://www.youtube.com/watch?v=FoDqkFBZKU4

Transparentné výberové konania -Návrh uznesenia: REGIONÁLNA PREŠOVSKÁ KOALÍCIA KDH, OĽaNo, Smer vs. Transparentné výberové konania???

j Návrh uznesenia, ktorým sme mali požiadať primátorku o prípravu pravidiel transparentného výberového konania na funkcie predsedu predstavenstva a konateľa obchodnej spoločnosti s väčšinovou majetkovou účasťou mesta Prešov a funkciu riaditeľa rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta Prešov

https://www.facebook.com/photo/?fbid=661182691176526&set=pcb.661182747843187

5. Návrh uznesenia týkajúci sa pravidelného monitoringu zelene, chodníkov a i. – SCHVÁLENÝ

Návrh bol schválený Mestským zastupiteľstvom (ale v praxi sa nevykonáva),

Návrh bol v znení:

,, Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov žiada primátorku mesta Prešov, aby prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu v Prešove zabezpečila pravidelnú kontrolu jednotlivých mestských častí (zeleň chodníky a iné) a aby zistené nedostatky boli odstránené a následne, kvartálne o aktuálnej situácii boli poslanci MsZ mesta Prešov za jednotlivé výbory mestských častí aspoň mailom informovaní. “

Dôvod : množstvo požiadaviek či už zo strany obyvateľov ako aj poslancov, ktoré nie sú vybavované. Základné vecizákladné potreby ľudí, ktoré by mali byť samozrejmosťou vo funkčnom meste.

Úlohou poslanca nie je predkladať požiadavky, (viď zákon o obecnom zriadení). Poslanci nemajú výkonnú moc. K tomu zvykneme mať na MsZ aj bod rokovania, kde hodinu, dve predkladáme požiadavky, ktoré sú aj tak, len málokedy vybavené. Ja požiadavky obyvateľov predkladám aj písomne, máme na to aj výbory mestských častí. Dokonca aj priamo obyvatelia vedia upozorniť a podať podnet.

Poslanci nevedia, kde je vhodné ostrihať strom, krík. Niesme odborníci. Vyžaduje si to prácu v teréne. Kontrola a následne objednanie u zazmluvneného partnera, prípadne mestskej firmy.

Niesme odborníci, a teda je čas ,aby aj ľudia pochopili ,že poslanec v istých veciach je len ,,poštár“ kompetencie nula….

Za pravdu mi dala aj pani primátorka mesta Prešov v rámci rozpravy. Je podobného názoru.

Poslancom MsZ mesta, ktorí tento návrh podporili Ďakujem. Uvidíme či sa niečo zmení…

Hlasovanie tu : https://www.facebook.com/photo/?fbid=254991156627398&set=a.124801536313028

6. Ani raz za 4 roky som nehlasoval za poddimenzovaný rozpočet

Ako jeden z mála poslancov. Z dôvodu, že bol pre občanov a sídliská NEVÝHODNÝ. 

7. Návrh na zníženiu platu primátorky - NEPREŠIEL

Návrh na zníženie na základné minimum, cca 3800 EUR z 5258 eurMimoriadna situáciačestné vyhlásenie primátorky z 15.04.2020.

Dôvod zníženia : čestné vyhlásenie primátorky zo dňa 15.04.2020, ktorým mala mať počas celej mimoriadnej situácie znížený plat. Oficiálne jej znížiť môže len Mestské zastupiteľstvo, t.j. poslanci.

V roku 2019, bol plat primátorky zvýšený a to  návrhom Zuzany Bednárovej (KDH)- súčasnej kandidátky na primátorku mesta za KDH, ktorý bol schválený.

Z dôvodu šetrenia počas COVID-ového obdobia som dal návrh na ZNÍŽENIE PLATU PRIMÁTORKY.

Návrh nebol schválený.

VMČ 7 - Sekčov a Šalgovík

1. Oplotenie MŠ Čergovská

Návrh uznesenia na doplnenie investičnej akcie- realizácia oplotenia Materská škola Čergovská – považujem za jeden zo svojich najväčších úspeschov v poslaneckej lavici (po 30 rokoch zrealizované oplotenie)

27.11.2020- schválený môj návrh
https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02FJuk5WFJkk8PVuf6b7esukrYmKs6xFjSBPZfrhWCvk3KWTFvRHDmvwVGWvfGdrG7l

Ďakujeme za podporu členom VMČ č. 7-poslancom, členom Rady školy MŠ Čergovská a poslancom MsZ, ktorí tento návrh schválili.

Vedeli ste, že MŠ Čergovská dňa 01.02.2021 oslávila 30 výročie fungovania? V prevádzke je od 1.2.1991. Deti sú naša budúcnosť

?Vedeli ste, že Materská škola Čergovská bola azda jedinou škôlkou v Prešove, ktorá nespĺňala niektoré kritériá-požiadavky v rámci Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež??? Ani ja, až pokiaľ som sa ako poslanec mesta nestal členom členom Rady MŠ Čergovská.

Priebeh aktivít:

  1. máji 2020 som v rámci príspevku do mesačníka – Prešovský magazín spracoval informácie k tejto iniciatíve.
  2. V júni 2020 som interpeloval na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. V júli som dostal odpoveď.
  3. V novembri na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa na môj poslanecký návrh do investičného plánu výstavby pre rok 2021 schválilo zaradenie výstavby oplotenia MŠ Čergovská, navrhoval som sumu 25 000 EUR
  4. V decembri 2021 sa na môj návrh schválilo v rozpočte 20 000 EUR na výstavbu oplotenia MŠ Čergovská, suma: 20 000 EUR na projektovú dokumentáciu + výstavbu.Bol by to síce malý, ale veľmi dôležitý krok pre zhruba 110 detí
    tejto materskej škôlky.Deti sú našou budúcnosťou a adekvátne sa musíme správať. Práve ony sa raz totiž budú starať o nás.

Moja aktivita:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02YqyzhiTJpcv7dKL8GbNendj3r32EJXTP8R2LwhDuuG7Mg84yzMtTc47rnUdwodRhl

27. 11. 2020 schválený návrh:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02FJuk5WFJkk8PVuf6b7esukrYmKs6xFjSBPZfrhWCvk3KWTFvRHDmvwVGWvfGdrG7l

2. Asanácia svahu na Ďumbierskej (2021)

Schválených 100 000 EUR na návrh p. Andraščíkovej.

Cena diela : 52 400 EUR

Koncom roka 2021 sme návrhom dosiahli späť 40 000 EUR do rozpočtu pre investičné akcie v našej mestskej ćčasti na tento rok 2022.

Moje aktivita a výzvy k asanácii svahu:

Aktivita:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02qpd24y9LzxF9M9hM28w9TtEn2eiNxLoTw29APvgEoEKdpGSpcyfTX8q1HSc9Z9cil

Ďumbierska – Asanácia svahu 2021 ? urgovanie trvalo rok, dva. Podarilo sa ???

Informoval som sa:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid0UXtnz4eg8K8Kp32UC8sM8Eyq6wUJZi9xSGWMHxu59GUM4VN4BDKn4gyvhQb5yGPml

Urgoval som:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02qpd24y9LzxF9M9hM28w9TtEn2eiNxLoTw29APvgEoEKdpGSpcyfTX8q1HSc9Z9cil

Viac informácií tu:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=335698225223357&set=pcb.335698241890022

3. Zelená alej medzi Magúrskou a Ďumbierskou

✅Som rád, že sa môj návrh týkajúci sa vytvorenia Zelenej aleje medzi Magurskou a Vihorlatskou ulicou (chodník k OC Max) UJAL. ✅

?V Prešove absentuje Projekt hromadnej náhradnej výsadby, tak aby bol urobený celoplošne na hromadnú výsadbu. Inak sa projekty robia pomaly a po uliciach, je to choré ? Môj návrh na zasadnutí MsZ mesta Prešov na vypracovanie Komplexného projektu schválený nebol.?

4. Zriadené priechody pre chodcov na Sekčove
Milí Sekčovčania a Šalgovíčania,
ešte na novembrovom zasadnutí MsZ mesta Prešov (v roku 2018)  som dával požiadavku na zriadenie priechodov pre chodcov na území VMČ č. 7.???

?

Dnes sú už zrealizované, aj na miestach, kde roky rokúce neboli a pri tom sa dalo prechádzať z jednej strany chodníka na druhý.

Priechody Čergovská:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02UpPCKSiUsqE3xJegXZEvS6UTAyFperonQ3LYFgv5ds9oHEAC7gT5y4SdR545UPaPl

Dôkaz tu:
https://www.facebook.com/photo?fbid=525963644698432&set=pcb.525963701365093

5. Podnety k vytvoreniu odbočovacieho pruhu pri Bille - Exnárova, Čergovská
⚠️Situácia pri Bille, Exnárova/Čergovská a zahltená celá Magurská.⚠️

Mojim cieľom je aby sa navýšil odbočovací pruh vľavo smer Arm. Gen. Svobodu. Zefektívni sa premávka a hlavne výjazd.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=258483866278127&set=pcb.258483949611452

Na riešenie stále čakáme minimálne rok. Tuším, že už som 2x žiadal kompetentných.

Čo hovoríte na takéto riešenie❓❓❓napr. Aj bez možnosti ísť rovno k Spravbytu, autoškole – autá by sa vedeli otočiť pri Korále.

Priechody a ich vyznačenie sa na moju žiadosť zrealizovali, ako aj pri Bille, aj v celej mestskej časti, niektoré aj s osvetlením.

Viackrát som  žiadal kompetentných (aj vedúceho odboru ako aj prednostu MsÚ v Prešove)
6. Návrh na rekonštrukciu Komplexu Exnárova
,,Som rád, že sa môj podnet rieši ?

Práve mi prišla odpoveď, že Mesto Prešov v nasledujúcich obdobiach zaradí túto rekonštrukciu do plánu investícií. ???????

Dôkaz tu:

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/photos/a.274527506508715/409773882984076/

Na môj podnet v r. 2019  „očistené“ priestory.

Viac tu: https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid0LQyktvbPA3tDHdit7vkgY83uNKLvtaS9waxuhLTmhoXEfVoynHyB485n5AdmAgdPl

7. Podnety - Január 2021

Podané podnety:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=375424341250745&set=a.124801539646361

1. výmenu lavičiek/oprava pred vchodom Ďumbierska 3

2.Doplnenie nejakého odpadkového koša a lavičky od potravín VHV až po koniec ulice. Nie je ani 1 lavička ani 1 odpadkový kôš.
3.revitalizácia detského ihriska na Jurkovičovej ulici
4. doplnenie lavičky/opravy na ulici Šrobárova 19 pri orechovom strome
5. Výmena lavičky/oprava pred vchodom Vihorlatská 17
6. Oprava smetného koša na novom ohradenom ihrisku Exnárova
7. Doplnenie lavičky pred Laca Novomeského 8 – pred vchodom chýba lavička (susedné vchody majú)
8. Doplnenie lavičky/oprava na Exnárova 8
9. Oprava lavičiek pred bytovým domom Sibírska 18
10. Vnútroblok pri MŠ Čergovská,
11. Oprava lavičiek na Karpatská 1 – (sprachnivete drevá sa zlomili)
12. Doplnenie lavičiek pred ZŠ Sibírska – aspoň 3-4 ks
13. Oprava lavičiek pred Sibírska 2,4 oproti Ďumbierskej na tom nadjazde smer škola -polámané lavičky
14. Vo vnútrobloklu Magurská, chýbajú smetné koše, nemajú kde vyhodiť smetie, keď sú s deťmi na ihrisku, poprosím doplniť odpadkové koše.
15.Višňová 10, doplnenie lavičky – aby nebola len 1 ale 2
16. Doplnenie lavičky/opúrava pred Sibírska 4 hlavný vchod
17. Smetné koše, Exnárova vnútroblok, nemajú žiadne smetné koše.
18. Doplnenie lavičiek/oprava, Exnárova 15
19. Doplnenie lavičiek/oprava pred blokom a za blokom Vihorlatská 1.
20. Na ul. Federátov 1 lavičku pred každý vchod.
21. Lomnická vnútroblok- nie je ani 1 odpadkový kôš
22. Čergovská 2- doplnenie lavičky/oprava
23. Doplnenie lavičky na lici Bernolákova 15-vzadu ako je detské ihrisko- 1 alebo 2 lavičky
24. Zrevitalizovať a opraviť pokazené a zničené preliezky na detských ihriskách vo VMČ č.7, spraviť nejaký „audit“,prieskum a bol by som rád, ak by ste ma informovali, , v akom stave máme detské ihriská.
8. Cez 80 podnetov podaných Mestskému úradu v Prešove

Je nesmierne dôležitá, pretože ak vedenie mesta nekomunikuje s občanmi, nepýta sa na ich názory, dokáže narobiť množstvo chýb…. preto je pre mňa nesmierne dôležitá a v tomto civilizovanom a digitálnom svete má už komunikácia aj množstvo foriem…. Preto je dôležité, aby sa vždy komunikácia udržovala – akoukoľvek formou, aby sa získalo vždy čo najviac názorov od občanov…..

9. Namaľovanie stredového jazdného pruhu na Šalgovíku

V roku 2019 som svojimi podnetmi a aktivitou dopomohol k tomu, aby na Šalgovíku, na ceste boli konečne stredové jazdné pruhy.

Dôkaz tu :

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid0ooKRMUGYBB2C2oV7e9CBmBsvZuAyH4NDQKdxGoMbMnm9Kca6Z7LUEasx96tYz4RKl

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02setBYAW4JgUy9aZQSXLzoaPz3fueFaR8k9ozaAEUQxrC6DgHCVp3P5YWXogQzDbzl

26.10.2019

10. Aktivita pre Šalgovík?

Čo som zatiaĺ urobil pre Šalgovík???

1.Ako poslanec VMČ č. 7, koncom roka 2019,som dal navrh v ramci planu investicnej vystavby, kde som zataktizoval a odobral smiesnych 6 000e z inej polozky a prihodil som to na MHD Šalgovík. Návrh tuším schválili všetci prítomní poslanci Mestského zastupiteľstva.

Predpokladám, že dodnes tam zástavka nie je. Bol problém s dodávateľskou spoločnosťou. Mestský úrad nefunguje.

2. V roku 2019 som po XY rokoch zabezpečil, aby na ceste boli konečne stredové jazdné pruhy. Dôkaz tu :

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02tcueMNKYQ4kE2GVqhxRw5L9VDXT1yuFpzm4HhdZRzw6ctQWV1KJLYjN1N9JGUsrql

11. Ako sa riešili Vaše podnety?
12. Realizácia križovatky Vihorlatská

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/photos/a.266066714021461/332345150726950/

V roku 2021:

⚠️REALIZÁCIA SVETELNEJ KRIŽOVATKY Vihorlatská – Arm. Gen. Svobodu⚠️?

V najbližších dňoch má byť Okresným úradom Prešov, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané stavebné povolenie a po jeho správoplatnení prebehne ODOVZDANIE STAVENISKA.
Realizácia stavby sa odhaduje približne na 1 mesiac.

https://www.facebook.com/EstocakMartinKandidatNaPrimatoraMestaPresov/posts/pfbid02oafLXo1YEzNa3Wrbx9AnLTRmzN4FZSVkEC5zYnNCYAhu9FbWjJpujXQG1CUu4x5Nl

Ako poslanec som nebol ticho

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk