https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/10/funkcnemesto.png

PROGRAM - FUNKČNÉ, ČISTÉ A VIDITEĽNÉ MESTO

Čo chceme dosiahnuť?

Kvalitný tím odborníkov - kvalitné odborné rady

Nie som odborník na všetko, ale poznám samosprávu a súčasné pozadie.

Mojím cieľom je vytvorenie odborných rád, ktoré budú poradnými orgánmi primátora:

 • Rada pre architektúru a urbanizmus
 • Rada pre seniorov
 • Rada zástupcov vlastníkov bytov – zložená zo zástupcov vlastníkov bytov z každej jednej mestskej časti v Prešove
 • Rada pre podnikateľov
 • Rada pre študentov
 • Rada pre mimovládne neziskové organizácie
 • Rada pre dopravu
 • Rada pre životné prostredie a iné.
Vylepšiť dôveru občana v úrad - Otvorený primátor - otvorené úradné hodiny
 • Nastaviť systém, pretože ak nebude fungovať mestský úrad, nebude fungovať nič.
 • Príprava návrhu na predloženie poslancom MsZ – Zavedenie protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie priehľadnosti v meste a obmedzenie priestoru pre korupciu.
 • Rozbehnutie servisu pre občanov, komunikovať rôznymi formami, neustále.
 • Znovuzavedenie portálu odkazprestarostu.sk, prípadne využitie iného portálu. Dbať na riešenie podnetov občanov.
 • „Prešofská SOS linka“ – urgentné riešenie podnetov (spadnutý strom, prepadnutá cesta a i.).
 1. Otvorený primátor – otvorené úradné hodiny.
 • Vyhovieť ľuďom v akejkoľvek komunite.
 • Organizovanie otvorených úradných hodín, napr. raz za dva týždne, aby medzi mnou a členmi komunity v meste Prešov zostali otvorené komunikačné linky.
 • Tieto otvorené úradné hodiny budú zverejnené na oficiálnej stránke mesta, facebookovej stránke mesta a budú v rôznych podnikoch (kaviarne a reštaurácie) po celom meste, v jednotlivých mestských častiach.
Efektívne verejné obstarávania

Cieľ: ušetriť financie

 • Nepredražené zákazky. Zefektívnenie verejného obstarávania – mať vlastných vyškolených ľudí, namiesto využívania externistov (napr. pozícia nákupca – zameranie sa na prieskumy, pomery cien a kvality a na vyhľadávanie najlepších cien …).
 • Vieme ušetriť státisíce až milióny eur.
 • Na MsÚ v Prešove: vytvorenie Odboru správy mestských podnikov, ktorého cieľom bude zefektívnenie fungovania mestských firiem. Po nástupe do úradu sa spraví hĺbková kontrola a nastavia ozdravovacie procesy.
Mladé rodiny
 • Výstavba nových, rovnako kvalitných a lacnejších detských ihrísk (ako poslanec som navrhol realizáciu 10 ihrísk VMČ 7), myslíme na rôzne vekové kategórie, na hracie prvky, každý má svoju funkcionalitu.

V súčasnosti sa realizujú veľmi predražené detské ihriská.

 • Pomoc mladým rodinám s bývaním a prácou – vytvorenie ,,Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Prešov“.
Pomoc seniorom

 

VYTVÁRANIE PRIESTORU PRE SENIOROV:

 • Lavičky a parky.
 • Zriadenie komunitných centier na sídliskách.
 • Spolupráca s PKO, využitie stredísk PKO na vytváranie aktivít pre seniorov.
 • Multifunkčné ihriská na sídliskách s hracími prvkami aj pre seniorov.
 • Spolupráca so všetkými organizáciami pre seniorov v meste Prešov.
 • Spolupráca s rôznymi kultúrnymi inštitúciami a športovými klubmi, napr. príspevok pre seniorov na rôzne akcie.

• Rada seniorov ako poradný orgán primátora mesta Prešov

Jednorázový finančný príspevok
Podpora kultúry a mládežnického športu - podpora talentov

V 1. rade vytvorenie systému pomocou dokumentov:

Koncepcia rozvoja športu v meste Prešov na obdobie 2024-2030

 • V spolupráci s jednotlivými športovými klubmi v meste.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Prešov na obdobie 2024-2030

 • V nadväznosti na dokument Stratégia rozvoja kultúry mesta Prešov (2021-2026).
Samostatnosť a sebestačnosť mesta

Mesto v ktorom sa bude žiť dôstojne:

 • Zbaviť sa závislosti od rôznych externých firiem, snažiť sa zabezpečiť si všetko, čo bude v našich možnostiach vo vlastnej réžii.
 • Hĺbková analýza stavu v mestských podnikoch.

• Vytvorenie sociálneho podniku.

Vypracovávanie kvalitných projektov s využitím eurofondov

Rozšírenie tímu pracovníkov na MsÚ v Prešove (zameranie – eurofondy), sledovanie výziev a vypracovávanie kvalitných projektov.

Priority v urbanizme, architektúre a formovaní prostredia

V plánovaní rozvoja mesta:

 • Vypracovanie nového územného plánu mesta (teraz platný, so zmenami a dodatkami je z roku 1995, 27 rokov, je neaktuálny a zdeformovaný chaotickými zmenami a doplnkami).
 • Vytvorenie Útvaru mestského architekta podľa vzoru Metropolitného inštitútu v Bratislave, ktorý bude podriadený primátorovi. Nebude to o jednej osobe, ale o tíme odborníkov, interných aj externých, ktorí budú koncepčne usmerňovať komplexný priestorový a funkčný rozvoj mesta.
 • V spolupráci s okolitými obcami, ako Svinia, Jarovnice a pod. spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a za intenzívnej činnosti Mestskej polície vylúčiť žobranie detí v centre a na parkoviskách pred nákupnými strediskami (Kaufland, Lidl a pod.).
 • Tím ľudí, ktorí budú koncepčne usmerňovať komplexný priestorový a funkčný rozvoj mesta Pozorne načúvať a byť tu pre ľudí, nikdy nie naopak.
Revitalizácia sídlisk
 • Sídliská majú potenciál, tvoria mesto. Dnes sú zanedbané.
 • Postupná komplexná revitalizácia jednotlivých vnútroblokov-zeleň, chodníky, ihriská. Využitie eurofondov.
Zlepšenie kvality života hendikepovaným ľuďom

 

 • V projektoch a ich následnej realizácii rátať aj s prístupnosťou pre hendikepovaných ľudí (napr. pri rekonštrukcii detských ihrísk s dodaním prvkom pre hendikepované deti) s platnosťou aj pre súkromný sektor na území nášho mesta.
 • Postupné zavádzanie bezbariérovosti, tam kde to nie je, ale môže byť.
 • Cieľ: zvýšiť komfort pre týchto občanov v našom meste.
Doprava a koncepcia rozvoja dopravy v meste Prešov
 1. Diaľničný privádzač Grófske – R4 II. etapa ho nemá doriešený – je potrebná dohoda na úrovni mesto – Prešovský samosprávny kraj (ak nebude, celá doprava z východnej časti mesta pôjde cez mesto).
 2. Odstránenie tranzitnej dopravy z mesta (Sekčov a centrum)
 3. Pešie bulváry – (napr. Masarykova ulica v úseku od železničnej stanice do centra mesta) – zeleň na bulvári – spoločenská a environmentálna funkcia.
 4. Pešia doprava – prepojenie Žel. stanica – Budovateľská, prepojenie Žel. stanica – Šarišské Lúky – Širpo (Strojnícka).
 5. Upokojenie dopravy – centrum mesta – zjednosmernenie ulíc – vzniknú ďalšie parkovacie miesta, prepájanie existujúcich ciest (napr. Solivarská – Jesenná, Šafárikova – Vodárenská a i.).
 6. MHD – pokračovať v modernizácii tratí – výzvy EÚ
 • pokračovať v preferencii vozidiel MHD na križovatkách so semaformi – II. etapa – Vihorlatská – Arm. gen. L. Svobodu – Rusínska, nutnosť dobudovať optickú prepojovaciu sieť na komunikáciu autobusov s radičmi semaforov,
 • budovanie BUS pruhov-preferencia MHD vozidiel.
 1. Modernizácia semaforov – nahrádzať existujúce staré technológie riadenia križovatiek novými – radiče s dynamickým riadením križovatiek – vyššia priepustnosť dopravy zo smerov, kde je vysoká intenzita dopravy.
 2. Cyklodoprava – budovať cyklistické komunikácie: Nižná Šebastová – Ľubotice – Duklianska – Levočská, prepájať existujúce cyklochodníky.
 3. Spolupráca s IDS Východ – integrovaný dopravný systém, zapojiť mesto Prešov do nastavených dopravných systémov.

 

https://martinestocak.sk/wp-content/uploads/2022/09/ikona.jpg
Kontakt
JUDr. Martin Eštočák
Sibírska 22, 08001 Prešov
+421 911 920 313
info@martinestocak.sk
martin.estocak@presov.sk